Zasady rekrutacji do Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum na rok szkolny 2018/2019

 

Kandydaci w rekrutacji uzupełniającej przyjmowani są do Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum na podstawie wyniku egzaminu wstępnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia wypełniona przez rodziców lub prawnych opiekunów,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • świadectwo ukończenia klasy VI,
  • zaświadczenie o wyniku sprawdziany w klasie VI,
  • odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenia o osiągnięciach w wojewódzkich konkursach przedmiotowych oraz w innych konkursach (jeśli dotyczy to kandydata),
  • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysgrafii lub dysleksji (jeśli dotyczy to kandydata),
  • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 1000 zł (uczniowie Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej są uprawnieni do zniżki w wysokości 20% wpisowego).