Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkołach GFO

2017/18

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Osiek, we współpracy z opiekunami klas i nauczycielami wszystkich przedmiotów, z pasją, uważnością, wieloaspektowo i twórczo realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Doradztwo zawodowe jest ważnym elementem w procesie kształcenia młodzieży w szkołach GFO. Obserwujemy rosnące zainteresowanie młodzieży i rodziców, oferowanym wsparciem w procesie podejmowania ważnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, a także ukształtowanie umiejętności umożliwiających mu w przyszłości aktywne i elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. Zapewniamy uczniom szkół GFO profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia, określenia predyspozycji zawodowych i analizy swojego potencjału.

Zadanie to realizujemy poprzez trzy moduły pracy doradczej:

1. Poznanie siebie, rozwój samoświadomości:

- mocne i słabe strony;

- umiejętności współpracy w grupie;

- uzdolnienia kierownicze;

- cechy temperamentu (aktywność, emocjonalność, umiejętność pracy pod presją czasu).

2. Poznawanie zawodów oraz rynku pracy.

3. Planowanie kariery i dalszej drogi kształcenia.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych. Przeprowadzamy również diagnozę predyspozycji edukacyjno – zawodowych na podstawie wywiadu z uczniem (uzupełnionym o informacje od rodziców/opiekunów) oraz testów, kwestionariuszy i ankiet. Diagnoza obejmuje analizę:

- zainteresowań i mocnych stron ucznia,

- temperamentu (emocjonalność, reagowanie na sytuacje trudne, umiejętność koncentracji, praca pod presją czasu),

- umiejętności pracy w zespole i kompetencji społecznych,

- predyspozycji zawodowych,

- możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 

Gimnazjum

Klasa II

Zajęcia warsztatowe:

Dobry kierownik czyli kto? – czy mam zdolności przywódcze.

Znam swoje zdolności i mocne strony.


Klasa III

Zajęcia warsztatowe:

Wybieram szkołę - wybieram swoją przyszłość (zapoznanie ze ścieżkami kształcenia, stawianie sobie celów, kryteria wyboru szkoły czy profilu).

Indywidualne rozmowy z każdym uczniem na podstawie ankiet, testów, kwestionariuszy i obserwacji.

 

W Sopockich Szkołach Autonomicznych:

- Agnieszka Gurzyńska – Ellwart, psycholog, doradca zawodowy

- Sylwia Solecka - psycholog

Podsumowanie projektu „Aktywny Trening Słuchowy Wspomagający Dwujęzyczność”

W maju dobiegły końca zajęcia treningu słuchowego. Na zakończenie w celu ewaluacji projektu powtórnie wykonano testy określające poziom zdolności uczenia się słuchowego, pamięci fonologicznej, analizy i syntezy słuchowej. Badanie to było powtórzeniem testu, który uczniowie przeszli w październiku. Zestawienie wyników okazało się bardzo interesujące.
Zadania testowe, które zaproponowano uczniom, można pogrupować na proste, średniozaawansowane i zaawansowane. Odpowiednio wzrost osiągnięć nastąpił u 63% uczniów w zadaniach prostych, u 56% uczniów w zadaniach średniozaawansowanych oraz u 37% uczniów w zadaniach zaawansowanych.
Uczestnicy projektu wzięli także udział w badaniu audiometrycznym i konsultacji pod kątem uwagi i lateralizacji słuchowej, wykonanym przez terapeutę metody Tomatisa Marzenę Mróz. Rezultaty zaskoczyły organizatorów. Okazało się, że 64% uczestników treningu ma problemy z uwagą słuchową. Badanie lateralizacji słuchowej, czyli dominacji jednego z uszu nad drugim, wykazało, że tylko 37% uczniów biorących udział w treningu ma dominujące ucho prawe, które zarządza mową i kontroluje ważne podczas nauki języków obcych funkcje, takie jak: intonacja, barwa, natężenie, modulacja, semantyka.
Projekt zakończony dwoma niezależnymi badaniami: testem fonologicznym oraz testem uwagi i lateralizacji słuchowej dowiódł, że jest duża potrzeba stymulowania percepcji słuchowej u uczniów, gdyż obecnie stosowane metody dydaktyczne kładą nacisk na rozwój prawej półkuli (bodźce wzrokowe), nie angażując w wystarczający sposób lewej półkuli, czyli funkcji słuchowo – językowych.

Maj 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog

 

Zawód: kierownik

W kwietniu w SAG odbyły się zajęcia na temat roli, funkcji i cech kierownika, realizowane we współpracy z Barbarą Darmorost – doradcą zawodowym w GAG. Temat ten wydaje się istotny ze względu na to, że wielu uczniów, mówiąc o swoich planach sugeruje, iż chcieliby w przyszłości zarządzać ludźmi. Mają często trudności z realizowaniem poleceń od innych, woleliby sami być osobami decyzyjnymi, podejmującymi ryzyko i wyznaczającymi kierunki działań. Dlatego też warto zastanowić się, z czym rzeczywiście wiąże się stanowisko kierownicze, czy to tylko przywileje, czy może też stres, napięcie, odpowiedzialność za innych, ponoszenie konsekwencji?
Uczniowie, analizując podane sytuacje, mieli okazję zastanowić się nad tym, jak wygląda praca na stanowisku kierowniczym, jakie cechy powinien posiadać dobry dyrektor czy osoba zarządzająca innymi ludźmi. Zastanawialiśmy się, jakie ryzyko jest związane z taką funkcją. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali test określający predyspozycje kierownicze. Często takie kompetencje można realizować już w szkole, podejmując się działań organizacyjnych na rzecz szkoły czy klasy. Warto rozważyć, czy nasza ocena siebie jako dobrego kierownika znajduje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu.

Kwiecień 2017, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, Barbara Darmorost – pedagog


Eksperymentujemy z podzielną uwagą słuchową gimnazjalistów

W sytuacjach życia codziennego każdy człowiek zmuszony jest koncentrować się na przekazie słownym z jednoczesnym ignorowaniem innych docierających do nas bodźców słuchowych, a nie mających znaczenia w procesie komunikacji.
W projekcie dotyczącym treningu słuchowego przyszedł czas na najtrudniejsze ćwiczenia. Wykonujemy różnorodne zadania angażujące pamięć i uwagę słuchową w niesprzyjających warunkach. Obecnie ćwiczymy zdolności słuchacza do skupienia się na informacji podawanej do jednego ucha przy jednoczesnym podawaniu dźwięków niewerbalnych w tym samym czasie do drugiego ucha. Próbujemy także ćwiczyć umiejętności łączenia różnych informacji prezentowanych jednocześnie do obu uszu. Stosunkowo najtrudniejsze okazały się zadania, gdzie przekaz werbalny (tym razem dotyczył złożonych poleceń językowych, w których niezbędne było zapamiętanie porządku informacji zawartych w poleceniu) nakłada się z niewerbalnym, np. dźwiękami muzyki lub dźwiękami kojarzonymi z jakąś sytuacją (szum lasu, wody, ulicy). Prawdopodobnie przyczyną dużej trudności tych zadań jest fakt, iż bodźce dźwiękowe niewerbalne przetwarzane są w obszarach prawej półkuli, a złożone treści słowne analizowane są w lewej półkuli.
Warunki szkolne wyrabiają nawyki radzenia sobie w trudnych akustycznie warunkach. Uczniowie najczęściej skutecznie ignorowali sygnały dźwiękowe, by lepiej zapamiętać i wykonać polecenia werbalne.

Kwiecień 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda

 

Moje mocne strony

W marcu w klasach drugich SAG odbyły się zajęcia „Moje mocne strony”. Jest to druga część zajęć, które realizowane są w Szkołach Autonomicznych w Sopocie i Gdańsku wspólnie z doradcą zawodowym Barbarą Darmorost.
Uczniowie mieli okazję zastanowić się, jakie są ich mocne strony, jakie cechy wyróżniają ich wśród innych oraz jakim potencjałem dysponują. W kolejnej części zajęć mogli otrzymać informacje zwrotne na temat tego, jak są postrzegani przez kolegów i koleżanki z klasy. Czasem bowiem zdarza się, że nie zauważamy lub nie doceniamy cech, które są naszym potencjałem. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie tego, jak widzą nas inni. Taka analiza swoich słabszych i mocniejszych stron jest kluczową informacją przy podejmowaniu później decyzji edukacyjno–zawodowych. Pomaga również wzmocnić samoocenę i poczucie własnej wartości. W chwilach smutku czy zwątpienia warto sięgnąć do informacji o tym, co nam się udaje, w czym jesteśmy mocni, co nas pozytywnie wyróżnia.
Uczymy się nie na własnych błędach, ale na własnych sukcesach, ale żeby odnieść sukces musimy w siebie uwierzyć i dostrzec w sobie to, co w nas dobre i na czym warto budować swoją przyszłość.

Marzec 2017, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy


Czytam i rozumiem

W klasach III SAG odbyły się warsztaty z „czytania ze zrozumieniem”. Okazało się bowiem, że ten aspekt wciąż wymaga usprawniania w kontekście zbliżającego się egzaminu gimnazjalnego. Zrozumienie poleceń, właściwe ich przeczytanie, precyzyjne odczytanie ich znaczenia jest umiejętnością bardzo ważną, a niestety niedbałość w tym zakresie jest źródłem największej ilości błędów.
Na zajęciach ćwiczyliśmy koncentrację, analizowaliśmy teksty poprawiając w nich błędy, rysowaliśmy według skomplikowanej instrukcji.
Na co dzień warto pracować nad poprawą ekonomiki czytania np. poprzez ćwiczenia zwiększające koncentrację:
Policz w myślach „do tyłu” od 100 do 1
Odliczaj w myślach od 100 do 1, ale co trzy liczby. Czyli 100, 97, 94, 91, itd.
Zabawa polegająca na odnajdywaniu w tekście błędów. Może to być błędnie napisany wyraz, na przykład gura, ale też może pojawić się w tekście znak typu $.
Istotne jest również  śledzenie tekstu ołówkiem czy długopisem, podkreślanie w tekście słów kluczowych lub kluczowych fragmentów poleceń, zwiększenie szybkości czytania, gdyż zbyt wolne czytanie obniża poziom zrozumienia, a także opracowanie swojej „legendy” do czytanych tekstów i zaznaczanie np. na marginesie miejsca wskazujące ważne informacje.
Jednak bardzo istotny jest poziom świadomości uczniów w sprawie tego, z czym mają najwięcej trudności, ich motywacja do nauki i pozytywne nastawienie, a także odporność na stres. Warto pracować nad sobą, żeby skuteczniej pokonywać wszelkie trudności.

Luty 2017, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog


Rozwijanie umiejętności językowych poprzez ćwiczenia z rytmem  

Jednym z warunków nabycia umiejętności posługiwania się językiem obcym jest pełna sprawność analizatora słuchowego.
Podczas treningu słuchowego staramy się gimnastykować analizator słuchowy w aspekcie językowym – na poziomie głosek, sylab, wyrazów, zdań, a także w aspekcie parajęzykowym, związanym z dźwiękami oraz rytmem. Szczególnie ciekawe informacje daje nam ćwiczenie percepcji słuchowej wyrażającej się przez zapamiętywanie i odtwarzanie struktur rytmicznych. Próby rytmiczne wymagają od uczestników dokonania analizy usłyszanego rytmu ( to percepcja słuchowa) oraz zapamiętania i odtworzenia (to pamięć słuchowa). Sprawdzają też integrację słuchowo-ruchową, gdyż wymagają przetworzenia struktur rytmicznych na sekwencje ruchów.
Nawet osoby zawodowo zajmujące się muzyką czy uczniowie szkół muzycznych miewają kłopoty z rytmem. Decydująca o powodzeniu procesu wyczucia rytmu jest cierpliwość i determinacja osób uczących się.
W ramach zajęć pracujemy więc nad uwrażliwieniem na rytmiczne bodźce dźwiękowe , gdyż opieramy się na założeniu, że słowa stanowią struktury rytmiczno-czasowe.
Uczestnicy spotkań z dużą przyjemnością odtwarzają indywidualnie i grupowo przeróżne rytmy. Zawsze towarzyszy temu duże ożywienie i entuzjazm.

Luty 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog

 

Czy walka o wzbogacenie języka młodych ludzi jest dziś walką z wiatrakami?

Ważnym elementem treningu słuchowego jest ćwiczenie biernej i czynnej znajomości przysłów polskich oraz związków frazeologicznych. Nikt nie spodziewał się, że będzie to jedno z trudniejszych zadań. Młodzi uczestnicy spotkań mieli problemy ze stosowaniem związków frazeologicznych, a zdarzało się, że nie zawsze rozumieli ich znaczenie. Wydaje się, że zjawisko to dotyczy całego młodego pokolenia. Badacze zjawiska piszą o trzech przyczynach problemów z frazeologizmami:
   1) Czytamy coraz mniej, coraz więcej oglądamy i słuchamy, a więc stymulujemy głównie ośrodki prawej półkuli mózgowej.
   2) Frazeologizmy odnoszą się do elementów dawnej rzeczywistości, którym nie odpowiadają realia znane przez młodych ludzi.
   3) Frazeologizmy są trudne, gdyż funkcjonują na zasadzie zbioru wyjątków i najmniejsze naruszenie ich struktury powoduje, że tracą swoje znaczenie.
Związki frazeologiczne i przysłowia to ważny element naszego języka, a także dziedzictwa kulturowego i historycznego. W związku z tym i na naszych zajęciach będziemy dbać, by młodzi ludzie poznali ich jak najwięcej.
Czy walka o wzbogacenie języka młodych ludzi jest dziś walką z wiatrakami? Mamy nadzieję, że nie, i nauka frazeologizmów i przysłów w ciekawej formie będzie nie tylko przyjemna dla uczniów, ale również przyniesie widoczne efekty.  

Styczeń 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog


Trening słuchowy – kolejne kroki

Grudniowe zajęcia treningu słuchowego dowiodły, że uczestnicy radzą sobie coraz lepiej ze słuchowym przetwarzaniem materiału dźwiękowego. Wzrósł poziom trudności zadań słuchowo- językowych.
Sekwencje dźwięków do zapamiętania stały się już 7- 8 elementowe, wydłużyły się też kombinacje dźwięków, w których należy znaleźć różnice. Pojawiły się zadania oparte na słowach i zdaniach przekazywanych poprzez słuchawki stereofoniczne do obu uszu. Różnicowanie trudności w odbiorze tekstów polega na zmianie tempa, nasilenia pogłosu, nachodzenia na siebie komunikatów. Wzrósł poziom uwagi selektywnej uczestników treningu, gdyż potrafią coraz lepiej koncentrować się na bodźcu przy równoczesnym pomijaniu bodźców nieistotnych .
Uczestnicy w trakcie treningu pracują nad koncentracją i utrzymaniem uwagi zarówno podczas ćwiczeń ze słuchawkami, jak i podczas zadań związanych z manipulacją przedmiotami, figurkami, bryłami.
W trakcie spotkań omawiamy trudności w poszczególnych zadaniach, szukamy wspólnych rozwiązań, wskazujemy sposoby ułatwiające zapamiętywanie. Przed nami kolejne wyzwania!

Grudzień 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog


Zajęcia Aktywnego Treningu Słuchowego

Wraz z początkiem listopada rozpoczęły się zajęcia treningu słuchowego. Uczestnicy projektu stworzyli cztery grupy liczące 6 lub 7 osób. W ciągu miesiąca każda grupa odbyła cztery godziny lekcyjne zajęć.
Prawdziwym wyzwaniem okazało się ułożenie planu spotkań z poszczególnymi grupami. Uzgodniliśmy że zajęcia każdej grupy odbywają się raz w miesiącu podczas trwania lekcji, zamiennie na wybranych przedmiotach.
Każde spotkanie ma określony schemat. Rozpoczyna się zabawą integracyjną, mocno angażującą uczniów, a jednocześnie ćwiczącą pamięć słuchową.
Kolejną, bardzo ważną częścią treningu są ćwiczenia uwagi słuchowej, które odbywają się w słuchawkach stereofonicznych. Uczestnicy mają za zadanie usłyszeć i zapamiętać sekwencje dźwięków. Podczas każdego spotkania długość sekwencji wzrasta. Ulubionym elementem zajęć jest wysłuchiwanie kilku nałożonych na siebie dźwięków. W ćwiczeniach posługujemy się dźwiękami instrumentów muzycznych, dźwiękami otoczenia oraz dźwiękami wydawanymi przez zwierzęta.
Odrębnym zadaniem, które wyzwala wiele pozytywnych emocji, jest ćwiczenie zapamiętywania i odtwarzania struktur rytmicznych. Posługujemy się specjalnymi rurkami, by nadać rytmowi ciekawe brzmienie.
Ćwiczenia na materiale werbalnym sensownym i bezsensownym są tak przygotowane, by usprawniały słuch fonemowy, analizę i syntezę głoskową i sylabową oraz kształciły umiejętność dekodowania związków między wyrazami w zdaniu. Przebiegają z każdym spotkaniem z większą wprawą, mimo że stopień ich trudności rośnie.
Jako że częścią zajęć treningu słuchowego jest również rozwijanie umiejętności wypowiadania się i rozumienia języka, pracujemy też nad interpretacją przysłów. Jest to zdecydowanie najsłabszy punkt naszych zajęć. Ta sfera rozumienia języka jest dla uczniów najczęściej nieznana. Pozostaje wiele do zrobienia.
Każde spotkanie kończymy ćwiczeniami pamięci słuchowej z wykorzystaniem manipulacji przedmiotami. Uczestnicy chętnie mierzą się z zapamiętaniem skomplikowanych poleceń, wysłuchują coraz dłuższe sekwencje zadań, które następnie odtwarzają przy pomocy figurek, klocków czy obrazków.
Różnorodność zaproponowanych ćwiczeń pozwala uczniom i prowadzącemu pracować z zaangażowaniem. O nudzie nie ma mowy. Już widać pierwsze pozytywne efekty naszej pracy. Oby tak dalej!

Listopad 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska – psycholog

 

Rozpoczynamy Aktywny Trening Słuchowy wspomagający dwujęzyczność

Trening Słuchowy rozpoczął się badaniami dotyczącymi uczenia się ze słuchu u wszystkich uczniów klas pierwszych Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum. Materiał testowy sprawdzał umiejętność zapamiętywania słów, uwagę słuchową, pamięć bezpośrednią i trwałą dotyczącą usłyszanych słów, pamięć i przetwarzanie fonologiczne, analizę i syntezę sylabową oraz umiejętność dokładania do pamięci trwałej nowych elementów. Po przebadaniu 43 uczniów, z każdym z nich indywidualnie omówiono wyniki. W rozmowie wskazywano mocne strony pamięci słuchowej, a także precyzowano, nad jaką umiejętnością należy pracować. Wszyscy rodzice zostali zawiadomieni o możliwości objęcia treningiem słuchowym ich dzieci.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem i stworzone zostały cztery grupy treningowe. Trwają obecnie ostatnie przygotowania do rozpoczęcia projektu Aktywny Trening Słuchowy wspomagający dwujęzyczność. Trudność organizacyjna związana jest z wpleceniem zajęć treningu słuchowego w siatkę zajęć uczniów klas pierwszych. Jako autorki projektu spotkałyśmy się z dużym zrozumieniem dyrekcji i nauczycieli SAG. Dzięki temu mógł powstać plan spotkań na najbliższe miesiące.Trening słuchowy prowadzony będzie w formie zabaw i zadań słuchowych w małych grupach. Rozpocznie się już na początku listopada. Istotną cechą tych zajęć będzie element współpracy i interakcji między uczniami.
Ćwiczenia słuchowe mają wspomóc uczniów w dłuższym utrzymywaniu uwagi na zadaniu wymagającym słuchania (zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających), w dokładnym rozumieniu złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi.

Październik 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska – psycholog


Moje dziecko – dorastający nastolatek

    W październiku w SAG odbyło się kolejne już spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, na którym omawialiśmy relacje między rodzicami, a nastolatakami. Punktem wyjścia była charakterysytyka okresu adolescencji, czyli wieku dojrzewania i omówienie zmian, które pojawiają się w tym czasie, budzą niepokój, ale są normą rozwojową. Są to:
zmienne nastroje,
emocje, które pojawiają się bez wyraźnej przyczyny, bezprzedmiotowe,
chęć do decydowania o sobie,
wahania samooceny, szukanie akceptacji,
bunt objawiający się czasem postawą „nie, bo nie”.
W dalszej części skupiliśmy się na komunikacji z nastoletnim dzieckim. Omawialiśmy kolejno kilka najczęściej słyszanych przez dziecko komunikatów, które, czy to z braku czasu, czy z braku innych pomysłów, mówimy do naszych dzieci:
„Co w szkole?”
Warto rozmawiać o szkole, ale nie wypytywać. Niech dziecko ma prawo do swoich spraw, o których nie chce z nikim rozmawiać. Należy interesować się tym, czego dzieci się uczą, a nie tylko jakie otrzymują oceny. Jeśli dziecko powie, że dostało jedynkę, warto zapytać najpierw, z czym miało problem, czy się długo uczyło, spokojnie pokazać, że jesteśmy razem z nim przeciwko problemowi, a nie przeciwko sobie.
„Posprzątaj pokój”
Mów o  sprzątaniu jakby mimochodem, nie przerywaj, kiedy dziecko mówi o czymś innym, powiedz, że jesteś zmęczona/y, a „tu tyle jeszcze do sprzątania” – niech to będzie wzajemna pomoc – razem sprzątamy, a potem rozmawiamy. Ustal dzień, kiedy bałagan musi zniknąć np. sobota, a w pozostałe dni nie wracaj ciągle do tego tematu. Nie sprzątaj za dziecko, ponieważ bardzo łatwo nauczy się, że kiedy czegoś nie zrobi, zrobisz to za niego. W pewnym sensie nastolatek ma „bałagan” w swoim życiu, a więc i jego pokój odzwierciedla ten stan.
„Wyłącz komputer!”
Nie zabraniać tego co nieuniknione, ale wyznaczyć godziny, w których można korzystać z komputera, interesować się na jakie strony dziecko wchodzi, rozmawiać, ale nie przesłuchiwać!
„Co u Ciebie? Co w szkole?”
Warto zadawać pytania otwarte, czyli takie, żeby dziecko nie mogło odpowiedzieć tylko „tak” , „nie” lub jednym słowem „dobrze”. Można powiedzieć w taki sposób, żeby okazać rzeczywistą troskę np.: „Widzę, że jesteś smutny, chyba coś się stało, powiesz mi? Martwię się o Ciebie”.

Spotkanie byłą częścią planowanych zajęć dla rodziców, na których będziemy omawiać sprawy ważne z punktu widzenia nastolatków i ich rodziców.

Październik 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog

 

Aktywny Trening Słuchowy w SAG

We wrześniu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, na którym rozmawialiśmy o realizowanym przez Poradnię „Osiek” Aktywnym Treningu Słuchowym i terapii pedagogicznej. W części poświęconej terapii pedagogicznej pedagog Justyna Bilska opowiedziała o zajęciach usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne, które są obniżone w przypadku np. dysleksji.
Natomiast Agnieszka Gurzyńska – psycholog i Ewa Ciemiorek – logopeda omówiły projekt kierowany do uczniów klas pierwszych Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum, wspierający nauczanie dwujęzyczne, ukierunkowany na poprawę funkcji słuchowych.
Obecnie stosowane metody dydaktyczne kładą nacisk na rozwój prawej półkuli mózgowej (bodźce wzrokowe), nie angażując w wystarczający sposób lewej półkuli, czyli funkcji słuchowo-językowych. Stąd powstał pomysł zajęć nazwanych Aktywnym Treningiem Słuchowym, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie: nauki języka obcego, pracy na materiale słuchowo – werbalnym, relacji społecznych i zachowania, rozumienia dłuższych wypowiedzi, pytań, instrukcji, sporządzania notatek ze słuchu, koncentracji i utrzymania uwagi, umiejętności wypowiadania się oraz nabywania tzw. „postawy słuchacza”.
 Uczenie się słuchowe jest jedną z bardziej znaczących kompetencji wykorzystywanych w procesie edukacji, szczególnie w trakcie nauki języków obcych. Warunkuje ono nie tylko nabywanie wiedzy, rozwijanie słownika czynnego i biernego, ale również budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz właściwe zachowanie i koncentrację uwagi. Jeśli dziecko ma trudności w zakresie uwagi słuchowej, to może nie wykorzystywać w pełni swoich możliwości intelektualnych i mieć trudności z percepcją słuchową.
We wrześniu odbyło się przesiewowe badanie funkcji słuchowych u uczniów klas pierwszych SAG i już w październiku rozpoczniemy zajęcia Aktywnego Treningu Słuchowego, na które uczniów SAG serdecznie zapraszamy!

Wrzesień 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, Justyna Bilska – pedagog

Szanowni Państwo!

Przedstawiam plan treningu słuchowego, w którym uczestniczą uczennice i uczniowie klas pierwszych SAG.

 

Ewa Ciemiorek

(27.02.2017)

Współpraca nauczycieli i rodziców

W marcu w SAG odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli. Tym razem ich tematem była współpraca nauczycieli i rodziców.
O sukcesie wychowawczym, umiejętnym zagospodarowaniu potencjału uczniów i  kształtowaniu ich dobrych nawyków w znacznym stopniu decyduje współpraca rodziców i nauczycieli. Trudno bowiem rodzicom powierzyć dziecko – największy  skarb – nauczycielom, co do których nie mają zaufania i nie umieją się z nimi porozumieć. Tylko spójne działania domu rodzinnego i szkoły pozwalają na właściwe oddziaływanie wychowawcze. Dlatego podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób budować tę relację, jak umiejętnie chwalić uczniów, ale również w jaki sposób wskazywać rodzicom trudności i słabości dziecka. Czasem  rozmowy wychowawcy z rodzicem nie przebiegają w  przyjemnej atmosferze, ponieważ rodzice muszą się zmierzyć z krytyką, z którą nie zawsze się zgadzają. Rodzi to wiele trudnych emocji i może być potencjalnie początkiem konfliktu. Dlatego warto zadbać o taki przebieg komunikacji rodzic – nauczyciel, żeby możliwe było dobre porozumienie, którego celem jest jak najlepsze samopoczucie dziecka, rodzica i nauczyciela.
Nasze zajęcia warsztatowe przebiegały w dobrej i twórczej atmosferze, pojawiło się wiele pomysłów i spostrzeżeń, które mogą wzbogacić warsztat pracy nauczycieli, ale także uporządkować i odświeżyć już posiadane informacje i umiejętności.

Marzec 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, Magdalena Olszowska – psycholog

Dbaj o swój wizerunek w Sieci – warsztaty w SAG

W styczniu w klasach pierwszych SAG powróciliśmy do zajęć na temat Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony swojej prywatności i kontroli swojego wizerunku w Sieci.
W Internecie można kreować swój wizerunek. Zmienia się on w zależności od tego, jaki materiał o sobie udostępniamy, czy też jaką stronę „polubimy”. Od tego, jakie zdjęcia będą się pojawiać na naszym profilu, jakie informacje o sobie będziemy zamieszczać, zależy to, jak ludzie będą nas oceniać. Często niesłusznie i niezgodnie z naszym oczekiwaniami. Dlatego tak ważne jest zadbanie o to, jakie informacje o nas pojawiają się w Internecie. Nie wszystko jednak podlega naszej kontroli – inni użytkownicy mogą zamieścić nasze zdjęcie czy napisać złośliwy komentarz. Starajmy się chronić przed takimi sytuacjami nie tylko poprzez odpowiednie ustawienia swoich profili czy prośby o skasowanie materiałów. Przede wszystkim sami zachowujmy się zgodnie z netykietą, czyli sieciową etykietą – nie rańmy innych, a tym samym nie prowokujmy takich zachowań w naszą stronę.
Przestrzenią spotkań z innymi użytkownikami Sieci są najczęściej media społecznościowe. Forum, serwis społecznościowy, wirtualny świat gier – każde z tych miejsc rządzi się własnymi prawami. Na forum zazwyczaj jesteśmy anonimowi, w serwisach społecznościowych raczej nie. Anonimowość jednak nie oznacza, że możemy łamać zasady netykiety. Zawsze za nickiem czy awatarem kryje się prawdziwy człowiek, którego uczucia możemy zranić.

Styczeń 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog SAG I SAL

Precz z bylejakością wymowy

Pomysłowość uczniów w wymyślaniu historii nawiązujących do gry STORYLINE nie zna granic (więcej na temat zasad gry można przeczytać tutaj: http://liberopatronum.blogspot.com/2015/10/gra-storyline.html ). Nagrania, które ukazują się na blogu szkoły, zaskakują, bawią i wzbudzają podziw dla wyobraźni młodych autorów.
Autorzy gry spotkali się ostatnio z młodymi twórcami, by omówić kolejny etap ich pracy. Spotkanie dotyczyło intonacji wypowiedzi, modulacji głosu, wyrazistości wymowy.
Uczniowie poprzez wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych mieli okazję sprawdzić na sobie, jakie trzeba spełnić warunki, by mówić wyraziście. Wypowiedzieliśmy walkę bylejakości wymowy.
Pamiętajmy, by nie mówić niedbale, niechlujnie, monotonnie. Nie zaciskajmy szczęk, nie mówmy zbyt szybko, nie pozbawiajmy mowy pauz i akcentów!

Styczeń 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda SASP

Kompetencje wychowawcze – szkolenie dla nauczycieli w Gdańsku i Sopocie
    
W grudniu w Gdańsku i w Sopocie odbyły się szkolenia poświęcone kompetencjom wychowawczym. Ich celem była przede wszystkim wymiana doświadczeń i przypomnienie sobie informacji na temat mechanizmów funkcjonowania klasy jako grupy i swojej roli jako nauczyciela.
Pierwsza część, bardziej teoretyczna poświęcona była omówieniu ról grupowych oraz autorefleksji nauczyciela nad swoją postawą wobec uczniów i całego procesu edukacyjnego. Kompetencje wychowawcze, to zarówno umiejętności wnikliwego poznania uczniów, umiejętność reagowania na ich problemy, ale także praca nad sobą, dokonywanie zmian w swoim zachowaniu, umiejętność dostrzegania swoich trudności i ograniczeń. Jeśli nauczyciel nie postawi granic w relacji z uczniami albo przyjmie postawę nadmiernie dominującą lub odwrotnie – uległą, nie będzie możliwa skuteczna współpraca z klasą. Dlatego zależało nam na tym, żeby nauczyciele pozwolili sobie na chwilę autorefleksji. Kolejnym naszym celem było omówienie ról grupowych, które determinują przebieg procesu wychowawczego. Dogłębne poznanie uczniów, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w klasie gdzie często funkcjonują zupełnie inaczej, pozwala skuteczniej dobierać metody wychowawcze.
    W kolejnej części spotkania, pracowaliśmy w oparciu o film ukazujący trudne relacje w klasie, dyskutowaliśmy i wymienialiśmy doświadczenia. Zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie nauczyciele chętnie i bardzo twórczo wskazywali różne możliwości rozwiązania trudnych sytuacji. Dziękujemy za współpracę i w Nowym Roku życzymy wielu wychowawczych sukcesów.

Grudzień 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog SAG i SAL, Magdalena Olszowska – psycholog GASP, Barbara Darmorost – pedagog GAG

 

Co ty opowiadasz? – Weź  historię w swoje ręce!

Pod koniec października w SASP oraz SAG ruszyła szkolna gra Story Line, która zaplanowana jest na około 20 tygodni. Celem gry jest stworzenie ciekawej opowieści na podstawie informacji, które ukazują się w tajemniczych okolicznościach.
Każda część opowieści musi zostać nagrana i umieszczona na szkolnym blogu. Cyklicznie powstaje 9 filmików. Sesja nagraniowa poprzedzana jest ćwiczeniami artykulacyjnymi, które wpłynąć mają na wyrazistość i poprawność dykcyjną, a co za tym idzie, kształtować piękny język mówiony.
Uczestnicy gry zaangażowali się emocjonalnie i intelektualnie, gdyż historia toczy się na ich oczach. Mają poczucie, że fabuła rozwija się w sposób zaplanowany przez nich samych, i to wyzwala w nich ogromną radość i motywację.
Czekamy na inspirujące historie!

Listopad 2015, Ewa Ciemiorek – logopeda

 

Dyscyplina i zasady pracy w grupie

W październiku w SAG odbył się warsztat i szereg konsultacji z nauczycielami na temat dyscypliny. Zachowania naruszające zasady funkcjonowania w szkole to przede wszystkim zachowania buntownicze, roszczeniowe, kłótliwe, złośliwe czy agresywne , ale przede wszystkim istotnym aspektem jest to, czy zachowania te zakłócają tok lekcji. Można wyobrazić sobie ucznia, który jest złośliwy i roszczeniowy i kontroluje swoje zachowanie na tyle, że nie zakłóca prowadzenia zajęć. Zachowania, które można uznać za zakłócające dyscyplinę to takie, które:
• zakłócają akt nauczania,
• zakłócają prawa innych do nauki,
• są psychicznie lub fizycznie niebezpieczne,
• polegają na niszczeniu czyjejś własności.
 Bardzo trudną sytuacją jest również bardziej lub mniej ostentacyjne lekceważenie poleceń nauczyciela i naruszanie obowiązujących zasad.
Przyczyny braku dyscypliny są bardzo zróżnicowane: osobowość nauczyciela prowadzącego zajęcia, bark konsekwencji z jego strony, nuda w czasie lekcji, ale również brak znajomości obowiązujących zasad, złe nawyki i brak szacunku ze strony uczniów.
Najważniejsze wydaje się być uświadomienie uczniom i nauczycielom, jak ważna jest wzajemna współpraca i szacunek. Tylko taka postawa gwarantuje dobry przebieg procesu edukacyjnego, ale również nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych. Wszyscy również powinni respektować potrzeby i poglądy innych osób, a także znać obowiązujące w szkole zasady i ich przestrzegać. W takiej szkole na pewno wszystkim będzie się przyjemniej uczyć i pracować.

Październik 2015, Agnieszka Gurzyńska – psycholog

 

I co dalej gimnazjalisto?

Październik w Sopockim Autonomicznym Gimnazjum oraz Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum w jest miesiącem, w którym organizowane są pierwsze warsztaty z cyklu trzech grupowych warsztatów dla trzecioklasistów dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia, podjęcia właściwej decyzji o wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej. Doradcy zawodowi z PPP „Osiek”, na co dzień pracujący w jednej ze szkół, łączą siły i wspólnie przekazują najważniejsze informacje dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjno- zawodowej.
Podczas omawiania prezentacji dotyczącej profilowania uczniowie dowiedzieli się, że aby świadomie dokonać właściwego i skutecznego wyboru, należy najpierw bardzo dokładnie poznać samego siebie, realnie spojrzeć na własną osobę. Trzeba rzetelnie określić swoje zainteresowania, umiejętności, wartości i potencjał, czyli przyjrzeć się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom, nie zapominając również o cechach osobowości. A więc nie to, co mi się wydaje, ale to jak jest rzeczywiście. Należy swoją ocenę siebie skonfrontować z tym, jak postrzegają nas inni (szczególnie osoby najbliższe) oraz dodatkowo poddać się obiektywnym narzędziom badawczym, które pomogą w samopoznaniu.
Każdy z uczniów na podstawie kwestionariusza temperamentu mógł przekonać się o istotnych czynnikach wpływających na jego styl funkcjonowania. Od naszego temperamentu, który charakteryzuje się znaczną stałością i ulega tylko nieznacznym zmianom w ciągu życia, zależy bowiem, czy wybieramy pracę w ruchu, często zmieniającą się czy też może preferujemy zajęcia mało zmienne, czy lepiej czujemy się pracując indywidualnie czy z ludźmi. W zależności od natężenia takich cech, jak ruchliwość, siła i równowaga, można bardziej świadomie wybrać profesję pasującą do wrodzonych predyspozycji. Kolejnym zadaniem każdego ucznia było wypełnienie kwestionariusza – Moje Predyspozycje Zawodowe. Efektem było określenie swoich skłonności do wykonywania danego zawodu,  poznanie swojego dominującego typu osobowości zawodowej.
    Planując swoją karierę zawodową, powinniśmy postawić sobie za jeden z podstawowych celów właśnie zdobycie zawodu. Zanim jednak zdecydujemy się na rozpoczęcie zdobywania kwalifikacji do jego wykonywania, musimy najpierw poznać jego specyfikę, wymagania stawiane przez ten zawód, czyli: poznanie zawodów, poznanie ścieżek kształcenia oraz tendencji na rynku pracy. Zagadnieniami z tym związanymi zajmiemy się na kolejnych warsztatach.

Październik 2015, Agnieszka Gurzyńska (SAG) – doradca zawodowy, psycholog
Barbara Darmorost (GAG) – doradca zawodowy, pedagog.

 

Poznajemy się

Wrzesień w Sopockim Autonomicznym Gimnazjum upłynął pod znakiem bliższego poznawania się uczniów klas pierwszych i rozwijaniu kreatywnego potencjału klas drugich.  Każdy z uczniów klasy pierwszej odbył krótką rozmowę z psychologiem, podczas której rozmawialiśmy o sytuacji rodzinnej, zainteresowaniach, sposobach spędzania czasu wolnego. Czasem okazywało się, że młodzież chce opowiedzieć o sobie coś więcej, podzielić się swoimi osobistymi sprawami. Takie rozmowy pozwalają nam lepiej poznać uczniów, zobaczyć ich w kontakcie indywidualnym, gdzie mogą zaprezentować siebie zupełnie inaczej niż w klasie, wśród swoich kolegów.
Natomiast klasy drugie miały okazję do rozwijania swojej kreatywności na zajęciach prowadzonych we współpracy z Panią B. Darmorost, na co dzień pracującą w GAG i GLA. W pierwszej części warsztatu uczniowie usłyszeli kilka informacji na temat kreatywności, w drugiej części mogli poćwiczyć pomysłowe rozwiązywanie fikcyjnych problemów. Było to ćwiczenie „Co by było gdyby…..?”, w którym młodzież musiała wymyślać różne konsekwencje podanych sytuacji i kreatywnie konstruować rozwiązania. Lekcja ta była pierwszą częścią zajęć na temat kreatywnego potencjału,  których dalsza część odbędzie się w listopadzie.

Wrzesień 2015, Agnieszka Gurzyńska – psycholog SAG i SAL

Może w przyszłości będę kierownikiem?

Pod koniec maja w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbył się warsztat z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzony przez Barbarę Darmorost, we współpracy z doradcą zawodowym Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum – Agnieszką Gurzyńską. Zajęcia były przeznaczone dla klas drugich, a ich celem było poznanie cech i umiejętności wymaganych od osoby pełniącej funkcje kierownicze, a także zadań oraz zakresu odpowiedzialności każdego kierownika małego lub średniego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że wielu młodych ludzi w przyszłości chciałoby kierować własną firmą i zarządzać ludźmi. Jednak nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że kierownik jest zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego i to on ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie przez zespół założonych celów. Podczas zajęć uczniowie mogli przekonać się, czy posiadają predyspozycje do pełnienia funkcji kierownika wypełniając rzetelnie proponowany przez prowadzących kwestionariusz.
Gimnazjaliści, pracując w małych grupach, analizowali przykład fikcyjnego kierownika. Później na forum klasy każda z grup przedstawiała, co ich zdaniem zostało zrobione dobrze a co należałoby zmienić, co można by rozwiązać inaczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna dotycząca kompetencji i kwalifikacji, którymi należy się wykazać aplikując na dane stanowisko. Między innymi uczniowie zapoznali się z funkcjami realizowanymi przez kierowników, czyli: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem, by jednocześnie mieć świadomość, że w każdej organizacji jednocześnie realizowane są różne kombinacje tych działań.

Maj 2015, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy GAG, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy SAG

 

Inaczej czyli kreatywnie

W czerwcu w pierwszych klasach GAG odbył się warsztat na temat kreatywności. Kolejne zajęcia z tej tematyki planujemy zrealizować w Sopockim Autonomicznym Gimnazjum we wrześniu, jako kontynuację realizowanego przez zespół doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”, planu rozwoju kompetencji osobistych w planowaniu kariery zawodowej.
Kreatywność jest umiejętnością bardzo przydatną w codziennym życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Nieprawdą jest pogląd, że rodzimy się mniej lub bardziej kreatywni i nie możemy wpłynąć na rozwój tej cechy. Możemy doskonalić, rozwijać i pobudzać w sobie kreatywny potencjał do rozwiązywania różnych problemów w twórczy i nieszablonowy sposób. Stosowanie odpowiednich technik kreatywnego myślenia może pomóc nam w osiągnięciu rezultatów zupełnie nowych i twórczych. Rozwijając swój kreatywny potencjał, warto sięgnąć do swojej dziecięcej naiwności, zanegować z góry przyjęte oczywistości, zadawać sobie różnorodne, nawet zupełnie dziwne pytania, spojrzeć na problem z różnych stron. Warto też otworzyć się na spontaniczność i nie dać się zablokować postawą innych ludzi polegającą na negowaniu naszych pomysłów, „gaszeniu” nas i hamowaniu w działaniu. Takie blokowanie przez innych jest źródłem naszego przekonania, że nie jesteśmy w stanie wymyślić nic nowego i pokonać swoich ograniczeń… A to nieprawda!
Każdy z nas może być osobą kreatywną, tworzyć, zmieniać, rozwijać się, by podejmowane działania były innowacyjne i twórcze.

Czerwiec 2015, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy SAG, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy GAG

 

Znać swoje mocne strony

W kwietniu w SAG odbył się warsztat z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzony przez Agnieszkę Gurzyńską, we współpracy z doradcą zawodowym Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum – Barbarą Darmorost. Zajęcia były przeznaczone dla klas drugich SAG, a ich celem była praca nad samooceną i uświadomieniem sobie swoich mocnych stron. Taka analiza swoich cech oraz przyjęcie informacji o tym, jak widzą nas inni, jest dobrą podstawą do kształtowania swojej przyszłości. Ważne jest bowiem, jaką szkołę wybierzemy i jaki profil kształcenia będzie dla nas najwłaściwszy. Pomaga w tym przede wszystkim gruntowna znajomość siebie, swoich słabości, ograniczeń i przede wszystkim tego, co jest naszym potencjałem. Uczniowie określili również wstępnie, jaki rodzaj aktywności zawodowej jest im najbliższy, czy są to predyspozycje do pracy z ludźmi, do pracy naukowej czy też w dziedzinach związanych z konkretnym działaniem praktycznym.
Odszukanie w sobie potencjału i wiara w swoje możliwości pozwala nam realizować cele i pozwala kształtować swoją przyszłość. Czasem trudno nam dostrzec w sobie coś dobrego, czasem widzimy tylko swoje braki i frustruje nas to. Każde ćwiczenie, w którym szukamy swoich mocnych stron, przybliża nas do sukcesu i zbudowania pozytywnej samooceny. Nie bez znaczenia jest również uzyskanie informacji o sobie od innych. Czasem komuś z boku łatwiej zauważyć w nas cechy, o których my nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie z nich sprawy. Każdy z nas jest barwną i ciekawą osobowością, każdy w czymś jest dobry. Warto odszukać to w sobie i uwierzyć w swoje możliwości.

Agnieszka Gurzyńska – psycholog , doradca zawodowy SAG,
Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy GAG
(Kwiecień 2015)

 

Warsztaty integracyjne w SAG

W lutym i w marcu w klasie II SAG odbyły się warsztaty integrujące klasę. Integracja klasy to długi, czasami trudny proces łączenia, scalania grupy uczniów. Aby osiągnąć ten cel, uczniowie muszą nauczyć się wzajemnej współpracy, powinni również umieć eliminować to, co przeszkadza w porozumiewaniu się, starać się na bieżąco i konstruktywnie rozwiązywać wszelkie konflikty, nie pozwalać na narastanie napięć. Kluczowa jest postawa tolerancji i akceptacji dla innych, otwartości na wszelką „inność” i różnorodność. Klasa jest bowiem złożona z różnych osobowości, każda z osób w klasie ma swoje mocne i słabe strony. Trudno utrzymać spójności klasy, jeśli nie wszyscy przestrzegają przyjętych norm klasowych, ustalonych zasad współpracy. Dlatego bardzo istotne jest, aby normy te ustalone były wspólnie z wychowawcą przez wszystkich członków zespołu klasowego. Niezwykle ważna jest rola wychowawcy, który powinien dobrze znać swoich uczniów i współuczestniczyć w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, a później stać na straży przyjętych przez klasę ustaleń.

Co daje uczniowi uczestnictwo w zintegrowanej klasie?

  • lepsze poznanie siebie i kolegów, trwałe przyjaźnie,
  • poczucie akceptacji i bezpieczeństwa,
  • funkcjonowanie w pozytywnej atmosferze w szkole,
  • nabycie ważnych umiejętności interpersonalnych, np.: dobrego komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów,
  • poczucie odpowiedzialności za innych,
  • uczenie się tolerancji i empatii, akceptacji dla odmienności,
  • nabycie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji,
  • możliwość uzyskania wsparcia od klasy w trudnych sytuacjach.

Agnieszka Gurzyńska – doradca zawodowy, psycholog
(marzec 2015)

Grudniowe podsumowania

Grudzień jest miesiącem, z którym przede wszystkim kojarzymy Święta Bożego Narodzenia – czas prezentów i radości. Jednak jest to też czas pierwszych podsumowań, oceny tego jak dziecko funkcjonuje w szkole, jak sobie radzi, jakie postępy w nauce możemy zaobserwować i jak układają się jego relacje z rówieśnikami. Po pierwszych trzech miesiącach, które często są okresem adaptacji, następuje stopniowa aklimatyzacja. Uczniowie czują się coraz lepiej w swoim towarzystwie, co można było zaobserwować podczas wigilii klasowych, które przebiegały w bardzo radosnej i pozytywnej atmosferze. W klasach pachniało przyniesionymi przez uczniów smakołykami, grała nastrojowa muzyka, a uczniowie w świątecznym nastroju spędzali wspólnie czas.
Czas Świąt już minął, ale nastrój dobrej współpracy i radość bycia w grupie wciąż trwa. I oby tak dalej!

Agnieszka Gurzyńska – psycholog
(Grudzień 2014)

Listopad - "Cyberprzemoc – warsztaty w SASP i SAG"

W klasach pierwszych i drugich SAG oraz w klasie szóstej SASP w listopadzie poruszaliśmy temat cyberprzemocy. Rozmawialiśmy o tym, czym jest cyberprzemoc i kto może być jej sprawcą. Omówione zostały również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym sposób postępowania w przypadku, gdy jest się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy.

Korzystanie przez uczniów z urządzeń mobilnych, komputerów, ich duża aktywność na portalach społecznościowych wiąże się ze wzrastającym ryzykiem niewłaściwych zachowań, w tym cyberprzemocy. Często niewinny żart, komentarz pod zdjęciem, kilka niepotrzebnych słów czy umieszczenie jakiegoś filmiku może kogoś bardzo zranić i mieć przykre konsekwencje. Dlatego tak ważne jest uświadomienie uczniom konsekwencji ich działań, nauczenie ich bezpiecznego korzystania z Internetu, uwrażliwienie na czyjąś krzywdę. Ważne, aby rozumieli jak uchronić się przed atakami w sieci oraz wiedzieli, jak się  zachować w sytuacji, gdy sami staną się sprawcą cyberprzemocy. Istotne jest, aby umieli przeprosić, ponieść konsekwencje i wyciągnąć wnioski.

Internet jest świetnym źródłem rozrywki i wiedzy, ale może też być niebezpiecznym narzędziem, niewłaściwie używany może poczynić szkody także w realnym życiu. Cyberprzemoc to ważny i szeroki temat, który planujemy kontynuować w formie kolejnych warsztatów i rozmów z uczniami.

Agnieszka Gurzyńska – psycholog

 

Październik - „Poznaj siebie i świat zawodów - wybór będzie łatwiejszy”

Uczniowie klas trzecich Gdańskiego i Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum wzięli udział w projekcie PPP „Osiek”, którego celem jest ujednolicenie działań z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w obu szkołach.

Zajęcia w klasach trzecich dotyczyły kluczowych elementów podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, czyli poznania siebie, określenia swoich zainteresowań, umiejętności, wartości i potencjału, czyli przyjrzenia się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom, nie zapominając o cechach osobowości. Każdy z uczniów na podstawie kwestionariusza temperamentu mógł przekonać się o istotnych czynnikach wpływających na jego styl funkcjonowania. Od naszego temperamentu, który charakteryzuje się znaczną stałością i ulega tylko nieznacznym zmianom w ciągu życia, zależy bowiem czy wybieramy pracę w ruchu, często zmieniającą się, czy też może preferujemy zajęcia mało zmienne, czy lepiej czujemy się pracując indywidualnie czy z ludźmi. W zależności od natężenia takich cech, jak ruchliwość, siła i równowaga, można bardziej świadomie wybrać profesję pasującą do wrodzonych predyspozycji.

Zebranie jak największej ilości informacji o sobie jest początkiem planowania swojej drogi zawodowej. Warto następnie poznać świat zawodów. Aż 131 opisów różnych profesji można znaleźć na stronie www.praca-enter.pl, jest to źródło informacji o popularnych zawodach, ale też o takich, o których istnieniu często nawet nie mamy pojęcia, a które mogą być dla nas w przyszłości bardzo odpowiednie.

Barbara Darmorost (GAG) – doradca zawodowy, pedagog,
Agnieszka Gurzyńska (SAG) – doradca zawodowy, psycholog
(październik 2014)

 

Wrzesień -  2014/2015

http://www.poradnia.gfo.pl/news/118/16/Grupa-rozwojowo-terapeutyczna-dla-mlodziezy/

http://poradnia.gfo.pl/